El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome
 


 

CONSENTIMENT AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el RGPD 2016/679 (UE) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades facilitades s’ incorporaran a la plataforma https://pilot.komtainer.com accessible per l’Ajuntament del seu municipi com a Responsable del Tractament i per la MANCOMUNITAT LA PLANA, amb CIF P0800024B i domiciliada a Sector El QUADRO, s/n, 08522-Malla amb la finalitat de gestionar el control de l'alta i l'accés a una instal•lació (àrea d’emergència de residus del municipi). Les dades facilitades li permetran l’accés a la instal·lació sempre que coincideixin amb les dades que consten en l’objecte tributari de la taxa municipal de residus del seu municipi.

Les seves dades no seran comunicades a tercers fora de la MANCOMUNITAT LA PLANA i es conservaran mentre sigui usuari de la plataforma i, un cop deixi de ser-ho, i no exerceixi el dret de supressió de les mateixes, fins que hagin transcorregut 5 anys, en virtut de les normatives fiscals d’aplicació.

La plataforma https://pilot.komtainer.com està al núvol i el Data Center es troba dins de la UE. La gestió informàtica de la mateixa la du a terme KOMPINI TECHNOLOGIES, SL amb CIF B67298166 i domicili a C/ Sant Roc, 35 – 08570 Torelló. KOMPINI TECHNOLOGIES, SL tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, adoptant totes les mesures raonables perquè les dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb el RGPD 2016/679 (UE), podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals, així com revocació del consentiment prestat, dirigint la seva petició a info@kompini.com , acompanyat de document acreditatiu de la seva identitat. Podrà dirigir-se a l'AEPD per a presentar la reclamació que consideri oportuna en matèria de protecció de dades.

Amb l’enviament de les seves dades, atorga el consentiment exprés per al tractament de les mateixes amb les finalitats indicades.


 CANCEL·LAR
* camps obligatoris